Cyklopropan i etylen

Podtlenek azotu jest słabym anestetykiem, nie wpływającym w powszechnie stosowanych stężeniach na czynność oddechową. Nasila on jednak działanie depresyjne barbituranów na ośrodek oddechowy. Po zaprzestaniu podawania podtlenku azotu dochodzi do zjawiska tzw. niedotlenienia dyfuzyjnego, polegającego na zmniejszeniu się w powietrzu pęcherzykowym ciśnienia parcjalnego tlenu wypieranego przez wydalany z organizmu do pęcherzyków podtlenek azotu [10], Zjawisko to wymaga stosowania tlenu bezpośrednio po zakończeniu podawania podtlenku azotu przez kilkanaście minut. Podtlenek azotu nie drażni błon śluzowych tchawicy i oskrzeli [7].

Cyklopropan w nieznacznym stopniu działa drażniąco na błonę śluzową tchawicy i oskrzeli. Oddech przez cały czas jest spokojny, a dopiero w 2 stopniu 3 okresu znieczulenia ogólnego zaznacza się zmniejszenie wentylacji pęcherzykowej — do 25% wartości wyjściowej. Jeżeli przed znieczuleniem ogólnym podano preparaty otrzymane z maku, to zaburzenie to występuje już we wcześniejszych okresach znieczulenia ogólnego.

Etylen, choć uważany za środek bezpieczny ze względu na nieznaczne działanie na układ krążenia i układ oddechowy, jest obecnie mało przydatny w anestezjologii z uwagi na jego palność i wybuchowość oraz słabe właściwości znieczulające i przeciwbólowe [7],

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE NA SERCE I OBWODOWY UKŁAD KRĄŻENIA

Wszystkie anestetyki wziewne stosowane obecnie, w tym również podtlenek azotu w dużych stężeniach wpływają depresyjnie na mięsień sercowy. Działanie depresyjne takich anestetyków, jak: halotan, enfluran, izofluran, metoksyfluran jest zależne od ich dawki [19],

Eter dietylowy powoduje w pierwszych okresach znieczulenia ogólnego przyspieszenie czynności serca spowodowane wzmożonym napięciem układu współczułnego oraz depresją nerwu błędnego [20]. Po tym przejściowym okresie stwierdza się powrót zwykłej pracy serca, W płytkim znieczuleniu stwierdzono zwężenia drobnych tętnic, które z kolei się rozszerzają. Zmiany te są następstwem bezpośredniego działania eteru dietylowego na ośrodek naczynioruchowy. Wzmożone napięcie układu współczułnego powoduje w pierwszych okresach znieczulenia utrzymywanie się prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi. Obniża się ono stop- pniowo w głębokim znieczuleniu, począwszy od 2 stopnia 3 okresu, zwłaszcza wtedy, gdy słabnie aktywność układu współczułnego. Rola układu współczułnego zaznacza się też w utrzymywaniu prawidłowej, a nawet zwiększonej objętości wyrzutowej serca. Zjawiska tego bowiem nie potwierdzono w doświadczeniu na izolowanym płuco-sercu, podczas którego spostrzegano osłabienie aktywności mięśnia sercowego [21], Robertson i wsp. stwierdzili ponadto, że eter dietylowy zwiększa wrażliwość receptorów w zatoce szyjnej oraz baroreceptorów w luku aorty [22],

Działanie niepożądane eteru diwinylowego objawia się dość charakterystycznie: pojawieniem się rytmu węzłowego, migotaniem przedsionków lub także skurczami przedwczesnymi pochodzenia komorowego. Ciśnienie tętnicze krwi obniża się dopiero przy głębokim znieczuleniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>