DZISIEJSZE SPOJERZENIE NA EWOLUCJĘ

' Istnieją również interpretacje ewolucyjne tempa przebiegu reakcji seksualnych wiodących do przeżycia orgazmu, które u znacznej większości mężczyzn jest większe niż u kobiet. Kinsey (Kinsey i wsp., 1953), który w swoich interpretacjach przejawów seksualności człowieka często dokonywał porównań ze zwierzętami, przyjmował, że dla zdrowego mężczyzny jest rzeczą „normalną” osiąganie orgazmu w bardzo krótkim czasie. Podstawą do takiego stwierdzenia jest fakt, że u szympansa ejaku- lacja następuje w ciągu 10 – 20 sekund. „Trudno sobie wyobrazić – stwierdza! Kinsey – żeby szybkie i gorące reakcje osobnika oceniać inaczej niż dodatnio. To samo w większości przypadków odnosi się do szybkiej ejakulacji u mężczyzny, niezależnie od tego, czy odpowiada to jego partnerce”. Kinsey nie próbował wyjaśniać, jak i dlaczego w to- 2 Seksuologia biologiczna ku ewolucji wytworzyło się tak znaczne niedopasowanie mężczyzny i kobiety pod względem seksualnym ograniczył się jedynie do stwierdzenia faktu.

Współczesne spojrzenia na ewolucję mogą być różnorakie. Można ją ukazywać na drodze analizy układów na poziomie komórkowym, molekularnym lub submolekularnym. Można ją też przedstawiać z punktu widzenia informatyki, jako gromadzenie informacji, wykorzystanie informacji, wymianę informacji, wybór informacji oraz informację po- nadgenetyczną (Kunicki-Goldfinger, 1974). Należy jednak zawsze pamiętać, że organizm człowieka jest tylko pozornie niezmienny. Ustawicznie, bez przerwy odbywa się w nim przemiana materii, zmieniają się jego substancje składowe, a mimo tego zachowuje on swoją indywidualność. Jest to możliwe dzięki zachowaniu równowagi czynnościowej. Zachowanie czynności jest równocześnie bodźcem ewolucyjnym dla wszystkich narządów, to jest powoduje ich rozwój – i to tym większy, im intensywniejsza jest czynność danego narządu. To samo odnosi się i do funkcji psychicznych: intelektualnych (np. ćwiczenie pamięci), emocjonalnych (uwrażliwianie) itp. Odnosi się to także do przeżyć i funkcji seksualnych. Wiele obserwacji wskazuje bowiem na to, że sprawność seksualna człowieka w wieku starczym uzależniona jest między innymi od jego aktywności seksualnej w uprzednich etapach życia. U ludzi wykazujących słabą aktywność seksualną sprawność seksualna zanika wcześniej, niż u ludzi odznaczających się dużą aktywnością seksualną i „trenujących” regularnie funkcje seksualne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>