Guzy jajnika

Guzy jajnika rozwijające się śródwięzadłowo (tumores intraligamentäres) ku krezce jajnika rozsuwają w miarę swego wzrostu blaszki otrzewnej i sięgają wcześniej łub później do dna miednicy. Jest jednak rzeczą zrozumiałą, że część guza odpowiadająca powierzchni jajnika musi pozostać zawsze w jamie brzusznej. Jeśli część ta, w porównaniu z ogromem guza, jest znikomo mała, mamy do czynienia z właściwym guzem śródblaszkowym. Jeśli natomiast przez otwór w tylnej blaszce więzadła szerokiego sterczy do wolnej jamy otrzewnowej duży odcinek guza, określamy guz mianem częściowo międzyblaszkowego (tumor partim intraligamentaris).

Guzy jajnika rozwijające się międzyblaszkowo, klóre z natury rzeczy nie są ruchome, w miarę wzrostu uciskają i przemieszczają sąsiednie narządy. Macica zostaje przez nie odsunięta w bok lub ku tyłowi, a czasem i ku górze. Podobnemu przesunięciu ulega pęcherz moczowy. Moczowód, który przebiega w przymaciczu w bezpośrednim sąsiedztwie guza po jego wewnętrznej stronie, może ulec bardzo znacznemu przemieszczeniu albo ku podstawie guza, albo na jego zewnętrzną stronę, a nawet ku górze, tak że przebiega na jego szczycie. Prostnica zostaje zepchnięta ku tyłowi, a esica, jelito ślepe i wyrostek robaczkowy – ku górze. W nielicznych przypadkach guz może się rozwijać dalej w krezce jelitowej, a więc pozaotrzewnowo, zmierzając ku okolicy nerki w bezpośrednie sąsiedztwo z wielkimi naczyniami brzusznymi. Do wyjątkowych raczej przypadł ów należy rozwój guza ku przodowi, a więc pod otrzewną przedniej blaszki więzadła szerokiego i w przestrzeń podotrzew- nową powłok brzusznych.

Na osobną wzmiankę zasługują guzy rozwijające się pozornie między blaszkami więzadła szerokiego (tumores ovarii pseudoligamentares). Są to guzy unieruchomione przez uprzednio już wytworzone zrosty otrzewnowe, zwykle między górną i dolną częścią tylnej blaszki lig. latum, które powstały w przebiegu zapalnego procesu omacicza. Guz, który się rozwija z jajnika otoczonego przez zrosty i więzadło szerokie, musi z konieczności przesuwać ku przodowi i tyłowi tak więzadło szerokie, jak zrosty, które go więżą. Jajowód przebiega na szczycie guza, który w całości jest pokryty przez otrzewną. Blaszki więzadła szerokiego nie sa od siebie odsunięte jak w przypadkach prawdziwych guzów międzyblaszkowychjajnika, lecz przyciśnięte do siebie. Tego rodzaju położenie guza jest następstwem nieprawidłowych stosunków anatomicznych, jakie wytworzyły się przed jego rozwojem, ale i or.o doprowadza do przemieszczenia sąsiednich narządów (macica, pęcherz moczowy itd.).

Jeśli guz nie jest w całości pokryty przez zrosty, ale sterczy częściowo do wolnej jamy brzusznej, mamy do czynienia z częściowym, pozornie międzyblaszkowym jego rozwojem (tumor partim pseudainlraligamentańs).'

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>