JASKRA POLEKOWA – CIĄG DALSZY

Inne leki, podawane ogólnie, podwyższają ciśnienie śródgałkowe tylko wyjątkowo. Stwierdzono takie skutki po podawaniu sulfonamidów, pochodnych fenotiazyny i chlorochiny [8, 42],

Miejscowe stosowanie leków rozszerzających źrenicę może wywołać zamknięcie kąta rogówkowo-tęczówkowego i nagły wzrost ciśnienia śródgałkowego, co daje kliniczny obraz ostrego ataku jaskry. Może to nastąpić w oczach predysponowanych do jaskry z zamykającym się kątem ro- gówkowo-tęczówkowym [8, 49],

W’celu uniknięcia ujemnych skutków podawania ieków które mogą wywołać wzrost ciśnienia śródgałkowego, należy zawsze dokładnie zebrać wywiady odnośnie do przebytych chorób oczu.

Podsumowanie. Działania niepożądane wielu często stosowanych leków dotyczyć mogą wszystkich części składowych narządu wzroku. Zależą one także od częstości miejscowego podawania leków, która powoduje ich większe stężenie miejscowe.

Zmiany w obrębie spojówek lub rogówki są łatwo dostrzegalne, natomiast uszkodzenia tkanek leżących w głębi wymagają bardziej wnikliwego badania. Ze względu na duże kliniczne znaczenie tych zmian w przypadkach stosowania leków o większym ryzyku działań niepożądanych, dotyczących wzroku, konieczne jest zawsze rozważenie celowości stosowania leku, wielkości jego dawki dziennej i całkowitej oraz kontroli okulistycznej.

Nie można też zapominać o tym, że wiele leków podawanych do worka spojówkowego, np. glikokortykosteroidów, tymololu, izoglaukonu, atropiny, skopolaminy, może spowodować groźne objawy ogólne ze strony oun, układu krążenia, oddechowego, a nawet wpływać na stężenie hormonów w osoczu [17, 32, 40], Dlatego też należy pamiętać o stężeniu leków y/ kroplach i maściach ocznych.

W patogenezie działań niepożądanych leków na narząd wzroku jest wiele nie wyjaśnionych problemów, stąd zapobieganie im ma większe znaczenie niż leczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>