Czy Chorego zawsze traktuje się indywidualnie?

Niekiedy leczenie usprawniające stanowi wstęp albo poprzedza leczenie operacyjne. W wielu przypadkach kinezyterapia stanowi jedyną formę pomocy choremu.

Kliknij

Osoby dotknięte bólami krzyża

Jest rzeczą powszechnie znaną, że osoby dotknięte bólami krzyża mogą prowadzić normalne życie i być czynne zawodowo. Wiadomo też, że u zdecydowanej większości dochodzi do wyciszenia objawów chorobowych w miarę upływu czasu. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że przedłużające się leżenie w łóżku, nadmiar ograniczeń i leków, zbyt rozległe korzystanie z zabiegów leczniczych przynosi więcej szkód niż pożytku. Istnieją też dowody na to, że szkodliwa jest opieka domowa, np. zbyt troskliwej i współczującej żony.

Kliknij

Porażenie postępujące rdzenia kręgowego

Porażenie postępujące — PP (paralysis progressiva) histopatologicznie jest to prawdziwe kiłowe zapalenie istoty szarej mózgu. Występują nacieki zapalne, przeważnie okołonaczyniowe, odczyn glejowy (liczne komórki pałeczkowate) i zmiany wsteczne w komórkach nerwowych. Największe zmiany są w korze płatów czołowych i tu stosunkowo łatwo można wykryć krętki blade poza tym są zmiany w jądrach pod- korowych i w pniu mózgu. PP u dzieci zdarza się częściej niż wiąd rdzenia, zwykle między 1-0 a 15 r. ż. Klinicznie u dzieci rzadko spotykamy euforię, urojenia wielko-ściowe i ekspansywne zachowanie się. Typowa w tym wieku jest postać otępienna z niepokojem, drażliwością, skłonnością do płaczu. Częste są napady padaczkowe. Źrenice są zwykle szerokie, zniekształcone, wykazują brak reakcji na światło i zbieżność, mowa zamazana (dyzartria) zwykle jest silne drżenie rąk. często występuje zanik n. n. wzrokowych. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy mierną pleocytozę, dość znaczne zwiększenie ilości białka (około 1-0-0 mg%) z dużą zawartością gamma-globuliny w odczynach koloidowych maksymalne zmiany w kilku pierwszych próbkach odczyny kiłowe są silnie dodatnie i w płynie, i we krwi. Przebieg choroby jest zwykle wolniejszy niż u dorosłych. Rokowanie zależy w dużym stopniu od okresu rozpoczęcia leczenia, ponieważ otępienie jest objawem nieodwracalnym, tak jak zanik n. wzrokowego.

Kliknij

ZAPALENIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Zapalenie rdzenia kręgowego — ZRK — (myelitis) może rozwinąć się w związku z jakimś zakażeniem (analogicznie do tzw. przyzakaźnego zapalenia mózgu) lub też bez uchwytnej przyczyny w niektórych przypadkach czynnikiem etiologicznym jest przypuszczalnie wirus neurotro- powy. Histopatologicznie stwierdzamy na pewnym poziomie rdzenia kręgowego zmiany zapalne i martwicze, zajmujące cały przekrój rdzenia lub część. W innych okolicach układu nerwowego mogą być dodatkowe małe ogniska zapalne. ZRK nie jest rzadkością wśród dzieci. Objawy kliniczne rozwijają się zwykle w sposób ostry. W przypadkach ciężkich powstaje zespół poprzecznego zajęcia rdzenia, ze zniesieniem czucia i porażeniami od pewnego poziomu w dół (najczęściej jest to środkowa część odcinka piersiowego) z zaburzeniami w oddawaniu moczu i stolca. W płynie mózgowo-rdzeniowym często stwierdza się niedużą pleocytozą i zwiększenie ilości białka. Rokowanie zależy od stopnia uszkodzenia rdzenia. W przypadkach ciężkich zejściem choroby jest niedowład kurczowy kończyn dolnych, utrzymujące się zaburzenia czucia i czynności pęcherza moczowego i odbytnicy. W stanach lżejszych może nastąpić duża poprawa. Rozpoznanie zwykle jest łatwe. Należy oczywiście wyłączyć sprawy uciskowe rdzenia kręgowego i kiłę.

Kliknij

Rozpoznanie duru brzusznego

Powikłania. Wśród powikłań najgroźniejsze są: krwotok jelitowy – 1 przedziurawienie. Krwotoki jelitowe przeważnie zjawiają się w trzecim tygodniu choroby, niezależnie od ciężkości duru. Krwotok może być dopiero pierwszym alarmującym objawem postaci „ambulatoryjnej” duru. W przypadkach znacznych krwotoków oprócz ciemnych zawierających krew stolców, przyśpieszenia tętna, spadku ciepłoty, spadku ciśnienia występuje bladość i zapaść. W przypadku przedziurawienia jelita występują bóle brzucha, napięcie powłok, wymioty i inne objawy rozwijającego się zapalenia otrzewnej. Ze strony płuc zdarzają się powikłania, jak zapalenie płuc odoskrzelowe, czasem zapalenie opłucnej ropne. Rzadko zdarzają się powikłania ze strony krtani pod postacią owrzodzeń na błonie śluzowej, zapalenie chrząstek aż do całkowitej ich nekrozy i wytworzenia się ropnia okołotchawiczego. Częściej spotykane jest zapalenie ropne ucha środkowego o łagodnym przebiegu. Powikłania ze strony układu krążenia są rzadkością. Również rzadkie są powikłania ze strony układu moczowego. W razie braku odpowiedniego pielęgnowania dochodzi do zmian na błonie jamy ustnej, czemu sprzyja zmniejszone wydzielanie śliny. Zakażenie przez przewód Stenona może przejść na śliniankę przyuszną powodując ropne jej zapalenie, przeważnie jednostronne. Możliwe jest także zakażenie drogą krwi. Opryszczka na wargach jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Wypadanie włosów miewa różne nasilenie, przeważnie nieznaczne. Rzadko występują objawy ze strony wątroby i dróg żółciowych (żółtaczka). Również rzadkością są powikłania ze strony układu nerwowego, jak zapalenie opon, zapalenie mózgu z porażeniami połowiczymi, ropień mózgu, zapalenie rdzenia, zapalenie nerwów, zaburzenia wzroku, słuchu i wreszcie zaburzenia psychiczne (przygnębienie, podniecenie, otępienie, psychozy). Zdarzają się niekiedy powikłania ze strony stawów o charakterze przypominającym chorobę reumatyczną lub zapalenie wysiękowe surowicze, które przejść może w ropne w ropie znajdowano niekiedy pałeczki duru brzusznego.

Kliknij

Leczenie przeciwbakteryjne

Leczenie: przeciwbakteryjne — jak w ropnym zapaleniu opon -0 nie ustalonej etiologii, i ewentualnie zabieg chirurgiczny otiatryczny.

Kliknij

Śmiertelność w tężcu

Rokowanie. Śmiertelność w tężcu jest bardzo wysoka i dochodzi do 8-0% przypadków nie leczonych. Tężec noworodków jest prawie zawsze śmiertelny. Im krótszy okres wylęgania, tym gorsze rokowanie, a im dłuższy, tym jest ono lepsze. Wysoka ciepłota, przyspieszone tętno, silny niepokój dają rokowanie niepomyślne. Największy odsetek zejść śmiertelnych przypada na pierwszy tydzień. Po 1-0 dniu rokowanie jest pomyślniejsze.

Kliknij

Poważne ZAPALENIA MÓZGU

Zaliczamy Lu głównie następujące zapalenia mózgij: tzw. „końskie”, St. Louis, japońskie (B), australijskie (X) i kleszczowe. Choroby te wywołują wirusy neurotropowe, przenoszone przez moskity lub kleszcze.

Kliknij

NAGMINNE ALBO ŚPIĄCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU

e. Ten sam wirus jest prawdopodobnie przyczyną australijskiego zapalenia mózgu.

NAGMINNE ALBO ŚPIĄCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU (ENCEPHALITIS EPIDEMICA S. LETHARGICA)

Kliknij

ZAPALENIE WIELONERWOWE METABOLICZNE

a. Porfyria tzw. wątrobowa — najczęściej ostra przerywana — ujawnia się zwykle po okresie pokwitania. Wśród różnych objawów neurologicznych mogą być porażenia poszczególnych nerwów lub zespoły wielonerwowe.

Kliknij

Wiąd rdzenia kręgowego

W wiądzie rdzenia kręgowego WR (tabes dorsalis). Histopatologicznie stwierdzamy zanik korzonków i powrozków tylnych rdzenia kręgowego, zwykle w okolicy lędźwiowo-piersiowej. WR u dzieci z kiłą wrodzoną rozwija się najczęściej około 15 r. ż., rzadko wcześniej. Objawy kliniczne są w zasadzie takie same jak u dorosłych, są jednak i pewne odrębności. W tym wieku częściej niż u dorosłych występuje zanik n. n. wzrokowych, natomiast niezborność kończyn dolnych jest stosunkowo rzadka. Dość często zdarzają się przypadki poronne. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzamy niedużą pleocytozę (np. kilkadziesiąt komórek w 1 mm3), średniego stopnia zwiększenie ilości białka (5-0—7-0 mg%>), umiarkowane zmiany w kilku pierwszych probówkach w odczynach koloidowych. Odczyny kiłowe w płynie mózgowo-rdzeniowym są zwykle niezbyt silnie dodatnie (np. w dawkach -0,2 i -0,4 ujemne, w dawkach

Kliknij