PLĄSAWICA ZWYKŁA

Jest to ostra choroba mózgu o podłożu prawdopodobnie zakażno-tok- sycznym, której głównym objawem są ruchy mimowolne.

Etiologia. Wiele danych przemawia za tym, że PZ jest chorobą gośćcową mózgu: częsta zbieżność gośćca ostrego z PZ (do 5-0% przypadków), nierzadko zapalenie wsierdzia w przebiegu PZ, wzrost miana anti- streptolizyn w „czystej” PZ itp. Jednakże w części przypadków PZ nie można doszukać się danych świadczących o jej związku z chorobą gośćcową.

Anatomopatologicznie stwierdza się w mózgowiu rozsiane zmiany zapalne, zwyrodnieniowe lub drobne krwotoczki, głównie w istocie szarej. Umiejscowienie i nasilenie zmian jest bardzo nierównomierne w różnych przypadkach. Zmiany mogą przeważać zarówno w jądrach podkorowych, jak i w korze mózgu lub w móżdżku. Dane te są niezupełnie miarodajne dla przypadków PZ o przebiegu łagodnym.

PZ jest pospolitą chorobą dzieci i najczęściej występuje między 7 a 12 r. ż. Dziewczynki chorują częściej niż chłopcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>