PŁEĆ FENOTYPOWA I PSYCHICZNA

Płeć socjalna (metrykalna) ustalana bywa tuż po urodzeniu na podstawie budowy narządów płciowych zewnętrznych. Płeć ta ma później określać pełnienie roli męskiej lub żeńskiej w społeczeństwie. W niektórych rzadkich przypadkach płeć ta bywa określana mylnie wskutek na przykład znacznego przerostu łechtaczki imitującego obecność prącia, co wiedzie do określenia płci socjalnej męskiej u genotypowej kobiety, cechującej się zwykle pewnymi zaburzeniami rozwojowymi o charakterze obojnactwa (problem ten szczegółowo przedstawiony jest w rozdziale napisanym przez Krzysztofa Boczkowskiego).

Płeć fenotypowa (somatotypowa, biotypowa) określana jest przez wygląd zewnętrzny dojrzałego człowieka. Składają się na nią wszystkie cechy i właściwości organizmu, które wytworzyły się w jego rozwoju indywidualnym (budowa ciała, wzrost, ciężar, drugorzędowe i trzeciorzędowe cechy płciowe).

Płeć psychiczna (psychiczne poczucie płci) określana jest przez identyfikowanie się człowieka z osobnikiem danej płci, przez poczucie przynależności do danej płci. Płeć psychiczna kształtuje się w kilku pierwszych latach życia pod wpływem kompleksowego oddziaływania wpływów wewnętrznych i zewnętrznych. Płeć psychiczna jest cechą stałą raz wytworzona nie poddaje się żadnym oddziaływaniom zmierzającym do jej zmiany. Do dzisiejszego dnia nie udało się jeszcze ustalić bezspornych mechanizmów decydujących o wykształceniu się poczucia przynależności do płci. Psycholodzy podkreślają zasadnicze znaczenie psychicz- nych mechanizmów naśladownictwa i identyfikacji w procesie identyfikacji z płcią, którego skutkiem jest akceptacja pici narządów płciowych zewnętrznych, płci socjalnej i podjęcie roli społecznej przez nią wyznaczonej. Jednakże zagadnienie to jest bardziej złożone, gdyż wielu autorów zwraca uwagę na fakt, że w procesie kształtowania się płci psychicznej nie da się z całą pewnością wykluczyć wpływu czynników gene- tyczno-biologicznych. Niektórzy autorzy mylą płeć psychiczną z orientacją psychoseksualną, to znaczy ukierunkowaniem popędu seksualnego w stronę partnerów płci przeciwnej lub tej samej. Orientacja psychoseksualna jest jednak procesem wtórnym w stosunku do poczucia psychicznego płci oraz ujawnia się tuż przed lub w okresie dojrzewania (mimo że nowsze badania wskazują na to, że zalążki jej kształtują się jeszcze w życiu płodowym, a konkretnie w trakcie różnicowania się podwzgórza na typ „żeński” lub „męski”, co związane jest z obecnością odpowiedniego poziomu androgenów we krwi płodu). '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>