POLEKOWE KRWAWIENIA Z ŻOŁĄDKA LUB JELIT

Najgroźniejszym powikłaniem polekowym ze strony przewodu pokarmowego są krwawienia żołądkowe lub jelitowe.

Polekowe krwawienia z przewodu pokarmowego mogą mieć charakter przewlekły, kiedy obecność krwi w kale (tzn. krew utajona) można wykazać jedynie próbkami chemicznymi, lub też mogą to być ostre poleko- we krwotoki z żołądka lub jelit. Krwotoki przebiegają z fusowatymi wymiotami i oddawaniem smolistych stolców.

Najczęstszą przyczyną krwawień z przewodu pokarmowego są polekowe owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy oraz ostre zapalenie żolądko- wo-jelitowe (nieżyt krwotoczny) spowodowane zależnym od wpływu leków uszkodzeniem błony śluzowej żołądka lub jelit. Do rzadszych przyczyn należy przedawkowanie leków przeciwkrzepliwych.

Kapp i Baerlocher [20] poddali analizie 210 przypadków ostrych krwotoków żołądkowo-jelitowych leczonych w ciągu roku w klinice chirurgicznej i gastrologicznej. Stwierdzili, że w 65% przypadków krwotoki żo- łądkowo-jelitowe były spowodowane użyciem leków lub alkoholu. W ok. 50% przypadków zależały one od wpływu salicylanów, w 21% od kor- tykosteroidów, a w 12% od fenyiobutazonu.

Kwas acetylosalicylowy jesfczęsto przyczyną długotrwałych krwawień z przewodu pokarmowego [6]. W wielu pracach wskazuje się na zachowanie równowagi między ilością utraconej w ten sposób krwi a ogólną dawką salicylanów. Badania izotopowe z użyciem krwinek czerwonych znakowanych 51Cr wykazały, że u 70 – 90% osób otrzymujących przez dłuższy czas salicylany występuje utrata krwi w przeciętnej ilości 1,5 ml/24 h,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>