Rola doświadczeń seksualnych w krztałtowaniu osobowości

Istotnym składnikiem osobowości jest także doświadczenie, „zmagazynowane” w postaci śladów pamięciowych i odruchów warunkowych. W odniesieniu do zachowania seksualnego należało by w kolejności chronologicznej wymienić wczesnodziecięce doświadczenia emocjonalne i społeczne wyniesione z kontaktów z płcią przeciwną oraz pierwsze i dalsze doświadczenia seksualne. Zjawisko imprinting, czyli powstawanie schematów reakcji odruchowo-warunkowych, może wystąpić zarówno w odniesieniu do ogólnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych, jak i przy pierwszych kontaktach seksualnych. Suma tych doświadczeń stanowi swoisty, zakodowany w układzie nerwowym bank informacji, z których w sposób świadomy lub nieświadomy korzysta człowiek przy „uruchamianiu” kolejnych zachowań. Na zachowanie seksualne będą jednak miały wpływ także te doświadczenia, które powstały w sytuacjach nieseksualnych i przyczyniły się do uformowania określonych cech osobowości. Tak np. lękliwość w kontaktach społecznych będzie ujawniała się w różnorodnych interakcjach, także w nawiązywaniu kontaktów erotycznych, a agresywność lub inne cechy osobowości będą ujawniały się również w relacji z partnerem seksualnym (Mathews, 1959). Dlatego też pełne zrozumienie roli osobowości w konkretnym zachowaniu seksualnym może nastąpić tylko wówczas, jeśli odpowiednie badanie nie ogranicza się do poznania jedynie wybranych cech osobniczych, ale obejmuje całą strukturę osobowości.

Oddzielnym zagadnieniem jest rola doświadczeń seksualnych w kształtowaniu osobowości. Doświadczenia takie mogą ukierunkować i wzbogacać rozwój osobowości poprzez specyficzny trening w sferze funkcjonowania społecznego i emocjonalnego (Comfort, 1963). Historia dostarcza wiele przykładów ludzi, dla których miłość i seks stały się motorem napędowym dla działań twórczych lub destrukcyjnych. W mniej efektownym wymiarze doświadczenia seksualne są dla prawie wszystkich ludzi częścią składową ich codzienności, mają swoje miejsce i rangę, są naturalną i pożądaną dla rozwoju psychospołecznego formą aktywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>