TWIERDZENIE MICHAELA

W warunkach sztucznych małpy wąskonose i małpy człekokształtne mogą kopulować we wszystkich fazach cyklu (Michael, 1968 Hinde, 1974). Wskazywać by to mogło na występowanie popędu seksualnego u samic małp w różnych fazach cyklu płciowego.

Zjawisko to osiąga swoje maksimum u kobiet. U zdrowej seksualnie kobiety popęd seksualny występuje we wszystkich fazach cyklu płciowego, aczkolwiek ze zmiennym nasileniem. Jolly (1972) zwraca uwagę na podobieństwo między ilością osiąganych orgazmów w różnych fazach cyklu płciowego u kobiet i częstością krycia samicy rezusa przez samca w różnych fazach jej cyklu płciowego (ryc. 13). W przeciwieństwie do samic zwierząt występowanie popędu seksualnego u kobiet nie jest równoznaczne ze stałą gotowością do kopulacji, która musi być zwykle poprzedzana specjalnymi czynnościami mającymi na celu rozbudzenie seksualne (aktywizacja popędu).

Wiadomo, że w krajach europejskich istnieje dość znaczny procent kobiet cierpiących na oziębłość płciową rzekomą, nie odczuwających żadnej satysfakcji seksualnej. Wydłużenie się aktywności seksualnej kobiety na cały cykl jest prawdopodobnie dalszym przejawem tego samego procesu, który powodował wydłużenie się okresu receptywności seksualnej u samic małp, mającego swe źródło w tym, że samica małpia pozo- stając w okresowym związku seksualnym z samcem o wysokiej pozycji społecznej zyskiwała sama, przejściowo, wyższą pozycję w hierarchii stadnej (Morris, 1966). Proces ten osiągnął swoje maksimum u kobiety. Wydłużeniu receptywności towarzyszyło wydłużenie działania popędu seksualnego. Jednocześnie tak „sztucznie wydłużony” popęd seksualny jako młode zjawisko łatwo stał się podatny na szkodliwe wpływy środowiskowe. Negatywny stosunek kultury zachodniej do spraw seksu mógł się stać przyczyną tak znacznego procentu oziębłości seksualnej rzekomej u kobiet w naszym kręgu kulturowym, podczas gdy w kulturach o per- misywnym stosunku do seksualności, na przykład w kulturze indyjskiej, procent oziębłości płciowej rzekomej kobiet jest niski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>