ZAKAŹNE ZAPALENIE WIELOKORZONKOWO-NERWOWE

Zakaźne zapalenie wielokorzonkowo-nerwowe — ZWKW (zespół Guillaina-Barre’go) posiada niejasną etiopatogenezę: alergiczną lub wirusową (?). Histopatologicznie stwierdzamy, zależnie od okresu choroby, obrzęk korzonków rdzeniowych, nacieki zapalne i zwyrodnienie włókien nerwowych. Często są nacieki w zwojach międzykręgowych. W n. n. obwodowych zmiany są mniejsze: ZWKN jest chorobą n i e- rzadką wśród dzieci nieco starszych.

Objawy kliniczne są podostre: wśród ogólnego niedomagania pojawiają się bóle i parestazje w kończynach, obniżenie czucia powierzchniowego (w postaci rękawiczek i skarpetek) i głębokiego, symetryczne niedowłady lub porażenia wiotkie kończyn, zwłaszcza w odcinkach odsiebnych, bolesność mięśni na ucisk, nierzadko obustronne porażenie n. VII, rzadziej niedowład n.n. IX i X (utrudnienie połykania) i innych n.n. czaszkowych. Niekiedy są dotknięte m.m. dosiebne kończyn oraz tułowia, łącznie z oddechowymi. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się znaczne zwiększenie ilości białka: 1-0-0 mg% i więcej.

Przebieg choroby i rokowanie: niekiedy pełna poprawa następuje w ciągu 2—3 miesięcy, nierzadko jest bardzo powolna i niecałkowita (elektryczny odczyn zwyrodnienia!).

Rokowanie co do życia jest dobre, z wyjątkiem przypadków z porażeniem m.m. oddechowych, gardła i krtani.

W różnicowaniu uwzględniamy w pierwszym rzędzie chorobę Heine- go-Medina i zapalenia wielonerwowe o znanej etiologii.

Leczenie: na początku choroby kortykosterydy (niekiedy dają poprawę). Niektórzy zalecają salicylany i antybiotyki. Masaże, gimnastyka bierna, ćwiczenia czynne. W razie porażenia m.m. oddechowych — aparaty do sztucznego oddychania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>