Zapalenie płuc

Wreszcie ostatni element wpływający na przebieg procesu – wzajemne od-działywanie makro- i mikroorganizmu. Wiele elementów tych zależności omó-wiono wyżej, ale choćby wiek czy płeć chorych mogą mieć również istotne zna-czenie. Przebieg zapaleń u dzieci poniżej pierwszego roku życia oraz osób w wie-ku podeszłym jest zawsze poważniejszy. W płucach dzieci przeważa duży od-czyn zrębu płuca, u dorosłych wysięk gromadzi się zwłaszcza w przestrzeniach powietrznych. Odpowiedź ogólnoustrojowa u osób w różnym wieku bywa od-mienna i wyraża się różnym charakterem wzrostu temperatury ciała, przesunię-ciami w składzie układu białokrwinkowego i innymi.

Istnieją różne podejścia do systematyzacji zapaleń płuc. Tradycyjne podziały wyróżniające drogi zakażenia (odoskrzelową, krwiopochodną, limfatyczną czy przez ciągłość z otoczenia) bądź stopień zajęcia miąższu (zapalenie płatowe, zrazikowe), wreszcie rodzaj wysięku (surowiczy, włóknikowy, ropny, krwotoczny), zostały zastąpione klasyfikacją etiologiczną. Ujawnienie czynnika sprawczego pozwala na podjęcie ukierunkowanego postępowania terapeutycznego, chociaż szybkie jego określenie nie zawsze jest możliwe. Zachęciło to do próby połączenia czynnika sprawczego z odczynem zapalnym i jego umiejscowieniem w płucu.

Okazuje się, że zapalenia bakteryjne zwykle łączą się z wysiękiem do prze-strzeni powietrznej płuca, a zatem głównie do pęcherzyków płucnych. Pociąga to za sobą odpowiednie konsekwencje w obrazie klinicznym, wyrażające się zja-wiskami akustycznymi, radiologicznymi czy zwiększeniem liczby granulocytów w krwi obwodowej z przesunięciem w lewo.

Odwrotnie jest w zakażeniach wirusowych i mikoplazmatycznych, w któ-rych w fazie początkowej przestrzeń powietrzna nie jest zmieniona. Odczyn za-palny toczy się w zrębie. Objawy akustyczne, radiologiczne są skąpe. Dominować mogą wykładniki upośledzonej perfuzji naczyniowej w łożu płucnym. We krwi nie notuje się zwiększenia leukocytozy.

Dane te w połączeniu z informacjami od chorego, sytuacją epidemiologicz-ną, współistniejącymi okolicznościami (przewlekła choroba, cytostatykoterapia) pozwalają na ustalenie wstępnego rozpoznania i ukierunkowanego leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>