Znaczenie kiły w położnictwie

Jeśli objawy schorzenia nie znikają mimo zastosowania takiej terapii, należy przedłużyć leczenie o dalsze sześć miesięcy. Osobom, które przebyły pełne leczenie swoiste i ukończyły pomyślnie przepisany okres obserwacji po leczeniu (i-2 lat), a nie wykazują żadnych objawów klinicznych, serologicznych i bakteriologicznych kiły, można wydać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Inne możliwości wymagają szczegółowego rozpatrzenia sprawy przez specjalistę.

Kobiety ciężarne leczyć się winno bardzo energicznie, przeprowadzając 2-3 kuracje przeciwkiłowe, przy równoczesnym kontrolowaniu stanu nerek i wątroby. Wobec stwierdzenia w latach ostatnich w przebiegu doświadczeń skuteczności działania penicyliny na kretki blade zastosowano środek ten na szeroką skalę w leczeniu kiły- i to w rozmaitych jej okresach. Spostrzeganie kliniczne przemawia dziś bezwzględnie za korzystnymi wynikami tego rodzaju terapii nie tylko w kile nabytej, ale i wczesnej kile wrodzonej. Ostateczna ocena wyników leczenia penicyliną kiły jest w chwili obecnej trudna ze względu na krótki jeszcze okres obserwacji leczonych chorych. Dotychczasowe jednak osiągnięcia syfilidologii w tym zakresie uprawniają nas do najbardziej optymistycznych wniosków. Mała toksyczność tego antybiotyku uzasadnia przypuszczenie, że penicylina może zastąpić powszechnie stosowaną terapię arsenową, umożliwiając zastosowanie dużych dawek bez narażenia chorych na krwotoczne zapalenie mózgu i inne powikłania, występujące niekiedy podczas leczenia salwarsanem i neosalwarsanem.

Należy również przypuszczać, że podawanie penicyliny chorym kobietom ciężarnym da równie dobre wyniki w zapobieganiu kile wrodzonej. W r. 1950 podało Ministerstwo Zdrowia schematy leczenia kiły (opracowane przez Kolegium Naukowe Państwowego Instytutu Wenerologii i Dermatologii) do zastosowania w lecznictwie terenowym (szpitale powiatowe, ośrodki zdrowia, ambulatoria itd.), przy czym nie czyniono różnicy pomiędzy poszczególnymi gatunkami penicyliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>