ZWALCZANIE NAPADÓW MIGRENY PRZY UŻYCIU LBA

Nie wiadomo także, jaki wpływ na zachowanie się naczyń mają prostaglandyny. Zagadnienia te pozostają w sferze nie udokumentowanych hipotez. Przypuszcza się, że skurcz naczyń w różnych okolicach mózgu może wywoływać objawy migreny. Za pierwszą iazę skurczową odpowiedzialne są prawdopodobnie serotonina, neurokininy oraz aminy katecholowe. Fazę drugą, w której pojawia się rozkurcz naczyń, powodować ma bradykinina oraz prostaglandyna EŁ uwalniana przez serotoni- nę. Klinicznie faza pierwsza charakteryzuje się wystąpieniem objawów prodromalnych (dysforia), natomiast w fazie drugiej pojawiają się bóle głowy, nudności, wymioty. Przyjmuje się, że receptory (i-adrenergiczne opisane w naczyniach opony miękkiej mózgu mają odgrywać zasadniczą rolę w patogenezie migreny. Rosenblum [858] wykazał rozkurczowe działanie propranololu w stanach skurczowych naczyń opony miękkiej mózgu, chociaż nie łączył tego efektu z blokadą receptora fł-adrenergicznego. Boullin i wsp. [140] odwracali stany skurczowe izolowanej tętnicy podstawowej mózgu, stosując prawoskrętny izomer propranololu. Wydaje się prawdopodobne, że w profilaktycznym leczeniu migreny LBA hamują pierwszą fazę skurczową, nie dopuszczając tym samym do pojawienia się fazy drugiej – rozkurczowej. Shanks [896] to rozkurczowe działanie LBA wiąże z ich nieswoistymi właściwościami błonowymi oraz z działaniem znieczulającym miejscowo, dzięki którym zmniejsza się obrzęk okolona- czyniowy i wrażliwość nerwów skórnych. Istnieje również pogląd, że propranolol blokuje zdolność pobierania serotoniny przez płytki ludzkie in vivo i in vitro [412], W przebiegu migreny bowiem dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się serotoniny [35], którą uważa się za czynnik wyzwalający napady migreny. Ośrodkowe anksjolityczne działanie LBA, polegające na zniesieniu napięcia wewnętrznego chorego, stanowi dodatni czynnik w zapobieganiu migrenom. Zastosowanie LBA w profilaktyce migreny wywiera szczególnie korzystny wpływ w stanach przewlekłych oraz u chorych nadużywających leków przeciwbólowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>